SZPITAL POWIATOWY W CZARNKOWIE

ŚRODKI ZEWNĘTRZNE

Dodano: 26.04.2021

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020
Oś priorytetowa IX: Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia
Działanie 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego


Umowa o dofinansowanie nr POIS.09.01.00-00-0443/21-00/194/2021/185 z dnia 22.04.2021 r. zawarta pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia a Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie


Tytuł Projektu:
„Zakup ambulansu typu C wraz z wyposażeniem oraz środków ochrony osobistej dla Zespołu Ratownictwa Medycznego w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie”
(POIS.09.01.00-00-0443/21)


Miejsce realizacji Projektu:
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie
ul. Kościuszki 96
64-700 Czarnków
województwo: wielkopolskie
powiat: czarnkowsko-trzcianecki
gmina: Miasto Czarnków


Cele Projektu:
Celem projektu jest wsparcie podmiotu w związku z realizacją działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem „COVID-19” oraz innych chorób zakaźnych w tym poprawa infrastruktury sprzętowej podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego lub transportu sanitarnego posiadającego w swej strukturze Zespoły Ratownictwa Medycznego, a także zakup środków ochrony indywidualnej dla Zespołów Ratownictwa Medycznego.
W związku z realizacją działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem „COVID-19” oraz innych chorób zakaźnych możliwy jest zakup ambulansów spełniających wymagania normy PN:EN 1789 – Pojazdy medyczne i ich wyposażenie – Ambulanse drogowe właściwe dla ambulansów typu B i C, środków ochrony indywidualnej dla Zespołów Ratownictwa Medycznego oraz środków do dezynfekcji, który w związku z realizacją działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem „COVID-19” oraz innych chorób zakaźnych jest niezbędny do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom będącym w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego spowodowanego m.in. zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2 oraz dla personelu medycznego, do którego należy pobieranie wymazów z gardła w warunkach domowych od osób podejrzanych o zakażenie oraz przewożenie ich do laboratoriów lub przewożenie do właściwych szpitali pacjentów podejrzanych o zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2.
Działania te będą miały na celu przede wszystkim walkę z pandemią „COVID-19”, ale również wzmocnienie systemu ochrony zdrowia w dłuższej perspektywie czasowej.


Zakres rzeczowy Projektu:
1. Zakup ambulansu wraz z wyposażeniem (1 szt.).
Ambulans spełniający wymagania normy PN:EN 1789 – Pojazdy medyczne i ich wyposażenie – Ambulanse drogowe właściwe dla ambulansów typu B i C.
2. Zakup środków ochrony indywidualnej.
Zakup maseczek jednorazowych (330 szt.), Zakup kombinezonów ochronnych (500 szt.)


Wskaźniki Projektu:
Wskaźniki produktu (2021 rok)
- Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19 – 520 000,00 [PLN].
- Liczba karetek pogotowia i pojazdów zakupionych na potrzeby reagowania kryzysowego – 1 [szt.].
- Liczba wspartych podmiotów leczniczych w związku z pandemią COVID-19 – 1 [szt.].
- Wartość zakupionych środków ochrony indywidualnej (całkowity koszt publiczny) – 19 290,00 [PLN].
- Liczba zakupionych środków ochrony indywidualnej – 830 [szt.].


Źródła finansowania Projektu:
- Wartość całkowita Projektu – 520 000,00 PLN
- Dofinansowanie (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) – 442 000,00 PLN (85,00%)
- Budżet Państwa – 78 000,00 PLN (15,00%)


Okres realizacji Projektu:
01.02.2021 – 31.12.2021


Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych.


Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie, jako beneficjent projektu, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, pn. „Zakup ambulansu medycznego typu C wraz z wyposażeniem oraz środków ochrony osobistej dla Zespołu Ratownictwa Medycznego w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie” informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. Mechanizm ten został opracowany i udostępniony przez Instytucję Zarządzającą.
Jest to narzędzie informatyczne umożliwiające przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:
a) specjalny adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl
lub
b) elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej: www.pois.gov.pl\nieprawidlowosci

logo mechanizm