SZPITAL POWIATOWY W CZARNKOWIE

RODO

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE RODO

W dniu 25.05.2018 r. zaczyna obowiązywać w Polsce Rozporządzenie Ogólne Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w skrócie RODO.

 

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie (64-700) przy ul. Kościuszki 96, adres e-mail: sekretariat@zzozczarnkow.x.pl, numer telefonu 67 352 81 70, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000013947, NIP: 7631748697, REGON: 000308525. Bożena Sadowska – dyrektor szpitala.
 1. Inspektorem Ochrony Danych jest Arkadiusz Kościelski, tel. 67 352 81 80, e-mail: iod@zzozczarnkow.x.pl
 1. Masz prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania i prawo przenoszenia danych. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.
 1. Dane będą przetwarzane w celuprowadzenia przez Administratora działalności leczniczej, w szczególności w celu świadczenia przez Administratora usług medycznych oraz prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji medycznej.  
 1. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością wykonania usługi medycznej.
 1. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danychw zakresie prowadzenia działalności leczniczej, w tym także w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej, jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej: RODO, w zw. z przepisami ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawy z 06.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Podstawą przetwarzania danych w zakresie, jaki jest niezbędny dla ochrony żywotnych interesów pacjenta, może być również art. 6 ust. 1 lit. d RODO. W zakresie, w jakim przetwarzane dane obejmują dane szczególnych kategorii, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 9 ust. 2 lit. c i h RODO.
 1. Odbiorcami danych osobowych będą:Narodowy Fundusz Zdrowia, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Rzecznik Praw Pacjenta, Ministerstwo Zdrowia, Państwowa Inspekcja Sanitarna, osoby upoważnione do informacji o stanie zdrowia pacjenta, pełnomocnik pacjenta. W szczególnych przypadkach: Sąd, Prokuratura, Policja a także firmy ubezpieczeniowe.
 1. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem, zgodnie z klauzulami umownymi, o których mowa w art. 46 RODO, decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej, że państwo trzecie lub dana organizacja międzynarodowa zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych (art. 45 RODO) lub inne szczególne przypadki określone w art. 49 ust. 1 RODO, np. zgoda osoby, której dane dotyczą, przekazanie danych jest niezbędne do wykonania umowy.
 1. Administrator nie będzie stosował zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 1. Dane osobowe zawarte w dokumentacji medycznej będą przetwarzane zgodnie z wymogami art. 29 ust. 1 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 1318), tj. przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:
 1. dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon,
 2. dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu,
 3. zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie,
 4. skierowań na badania lub zleceń lekarza, które będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza, a przypadkach, gdy świadczenie nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie -  przez okres 2 lat, chyba że pacjent odebrał skierowanie,
 5. dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia drugiego roku życia, która będzie przechowywana przez okres 22 lat zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.