REGULAMIN POBYTU I ODWIEDZIN ODDZIAŁU POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNEGO

 

REGULAMIN POBYTU I ODWIEDZIN ODDZIAŁU POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNEGO

 1. Odwiedziny pacjentek odbywają się we wszystkie dni tygodnia w godzinach wyznaczonych przez Kierownika Oddziału.
 2. Odwiedziny w innym czasie niż wyznaczone przez Kierownika Oddziału mogą mieć miejsce za zgoda lekarza dyżurnego.
 3. Pacjentkę po porodzie może odwiedzić jednocześnie wyłącznie jedna osoba.
 4. Dzieci poniżej 12 roku życia nie należy wprowadzać do oddziału szpitalnego ( w wyjątkowych sytuacjach po uzgodnieniu z lekarzem dyżurnym).
 5. Ze względów epidemiologicznych lub innych ważnych przyczyn odwiedziny mogą zostać wstrzymane.
 6. Każde oddalenie poza oddział przez pacjentkę, wymaga poinformowania położnej będącej na dyżurze.
 7. Pacjentka zobowiązana jest do przestrzegania harmonogramu dnia podczas pobytu na oddziale szpitalnym oraz zaleceń personelu medycznego związanych z procesem leczenia.
 8. Pacjentka zobowiązana jest do nie zakłócania swoim zachowaniem spokoju innych pacjentów.
 9. Pacjentka zobowiązana jest do przestrzegania zasad higieniczno-sanitarnych.
 10. Pacjentka przebywająca na sali porodowej zgłasza położnej chęć uczestnictwa osoby towarzyszącej w porodzie.
 11. Istnieje możliwość przebywania jednej osoby  towarzyszącej w porodzie.
 12. W porze obchodów lekarskich oraz wysłuchiwania u kobiety ciężarnej tętna dziecka co 2 godziny, pacjentka zobowiązana jest do przebywania na sali.
 13. Pacjentka jest współodpowiedzialna za zachowanie odwiedzających ją osób.
 14. Informacji o stanie pacjentki udziela Kierownik Oddziału.

 

Osoba odwiedzająca zobowiązana jest do:

 1. Zapoznania się z niniejszym regulaminem.
 2. Maksymalnego ograniczenia czasu wizyty. Ciągłe przebywanie w salach matek jest krępujące dla innych pacjentek.
 3. Kulturalnego zachowywania się podczas pobytu w oddziale oraz zachowania szacunku wobec pozostałych pacjentek.
 4. Szanowania mienia szpitalnego, a szczególnie zakazu manipulowania aparaturą medyczną, urządzeniami, instalacjami.
 5. Opuszczenia sali podczas wykonywania zabiegów lekarskich i pielęgniarskich.
 6. Przestrzegania zapisów Regulaminu Odwiedzin i wskazówek personelu medycznego.

 

Osobom odwiedzającym zabrania się:

 1. Siadania na łóżku pacjentki lub innych pacjentek.
 2. Spożywania w oddziale alkoholu i palenia tytoniu.
 3. Korzystania z łazienek przeznaczonych dla pacjentek.
 4. Prowadzenia głośnych rozmów, które mogłyby zakłócić spokój pacjentek.
 5. Korzystania z telefonów komórkowych i innego sprzętu elektronicznego mogącego zakłócać pracę urządzeń medycznych.
 6. W przypadku nieprzestrzegania Regulaminu personel medyczny może zobowiązać odwiedzających do opuszczenia Oddziału.