Dokumentacja Medyczna

Udostępnianie dokumentacji medycznej

Każdy pacjent ma prawo do uzyskania kopii swojej dokumentacji medycznej z leczenia szpitalnego lub ambulatoryjnego.

Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej należy złożyć w Dziale Metodyczno-Organizacyjnym (4-te piętro budynku szpitala) lub Sekretariacie ZZOZ w Czarnkowie

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej - FORMULARZ WNIOSKU

Dokumentacja medyczna jest udostępniana:
• do wglądu w siedzibie ZZOZ Czarnków;
• poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii;
• poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych

Za udostępnienie dokumentacji medycznej Szpital pobiera opłatę zgodnie z obowiązującymi przepisami. Podstawą wyliczenia kwoty opłaty jest wysokość przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, publikowana co 3 miesiące przez prezesa GUS (nowe stawki obowiązują od następnego miesiąca po publikacji). Maksymalna wysokość opłat za: